Esej o podvedomej štruktúre vnímania /1

Stars Galaxy“ od Greg Rakozy/ CC0 1.0

Esej o podvedomej štruktúre vnímania /1

Esej vznikala postupne v priebehu niekoľkých rokov, s prestávkami, dokonca bola úplne odložená na niekoľko rokov. Prvý impulz bol roku 2002, keď som sa prihlásila na doktorandské štúdium. Priebežne som si zapisovala informácie, ktoré ku mne prichádzali. Inšpiroval ma spisovateľ a vizionár Cayce Edgar, kniha o čakrách a o vesmíre. Po rokoch som sa rozhodla prácu uverejniť.

Človek je tvorený tiež systémom energetických polí, ktoré prijímajú signály vibrácií predmetov, živočíchov a ľudí. Vzájomne s mierou otvorenosti a uvoľnenosti dokážeme obsiahnuť konkrétny priestor. Človek je teda energetická bytosť. Je možné, aby vedome aj podvedome vnímal farby? Predstavím Vám teóriu troch žiaričov ako individuálne nastavenie, každého človeka a danú mieru zodpovednosti k riešeným zmenám. Prezentácia dôvodov, prečo farby pôsobia na jednotlivé orgány a teória indického učenia o čakrách ma viedla k odpovedi. Uvediem tento príklad. Jedno letné slnečné popoludnie odrazu začal padať jemný dážď, čo je predpoklad k vytvoreniu dúhy. Vnútorný hlas ma vyzval, aby som vyšla k neďalekému jazeru a tam som uvidela dúhu, ktorá začínala a končila nad jazerom a uvidela som odraz dúhy na hladine, ktorý vytvoril farebný kruh. Už dlhšie som sa zaoberala myšlienkou, prečo majú čakry tú, ktorú farbu a teraz ten moment odrazu prišiel. Keďže človek je tvorený z cca 80% vody, tak svetlo,  ktoré na nás dopadá sa odráža ako na hladine jazera. Je to len náhoda, prírodný úkaz, alebo fakt? Uvediem informácie známe z indického systému čakier. V indickom sanskrite čakra znamená koleso. Z teórie ide o prepojenie zemskej a vesmírnej energie a jej prúdenie cez telo. Systém je zložený z energetických centier, ktorých je niekoľko tisíc. Niektoré majú hlavnú úlohu a ostatné podpornú. Presné počty sa delia podľa rôznych učení. V Číne majú čchi, v Japonsku ki, Indovia silu kundalini. Základné energetické centrá, ktoré prijímajú energiu Zeme a vesmíru sú spojené s tromi líniami prúdenia energie. Hlavná línia sa nazýva „sušumna“ božský kanál.  Akoby elektrické prepojenie medzi Zemou, nebom a vesmírom.

Night Stars“ od Stephen Rahn/ CC0 1.0

Čo myslím pod podvedomím?   

Podvedomé reakcie nášho tela sú dôkazom existencie energetického biopoľa. Srdce vytvára elektrickú energiu 1,5 kW, ktorú súčasná medicína bežne uplatňuje pri diagnostikovaní, čo dokazuje prítomnosť magnetického poľa, keďže je súčasťou elektrického. Môžeme povedať, že ľudský nervový systém je ako elektrická polovodičová sústava, ktorá pracuje v bežnom rozpätí hodnôt 5 – 200 mikrovoltov, 0,5 – 40 Hz. Prostredníctvom tejto sústavy mozog ovláda všetky životné funkcie a to na úrovni podvedomia. Pokiaľ je pri bežnom prevádzkovom režime organizmus nejako narušený nedostatkom živín, či zmyslových podnetov, dostane sa táto informácia okamžite do oblasti aktívneho vedomia, v ktorom prebiehajú analytické, rozhodovacie a vôľové procesy. Vedomé rozhodnutia môžu pôsobiť na podvedomé signály a ovplyvniť ich. Zobrazením takéhoto elektromagnetického poľa, o ktorom nám poskytuje informácie, je aura. Cez zmysly získavame potrebné informácie, ktoré vyhodnocuje náš mozog a posiela ich do zvyšných častí tela, ktorým prislúchajú tieto signály. Ďalším faktorom podvedomia je naša osobná úloha, ktorú sme dostali pri vstupe do hmoty. Naša duša je prepojená s hmotným telom, kde nasledujú ďalšie energeticko – informačné telá, ako je éterické, astrálne, mentálne a kauzálne telo.

Podvedomá štruktúra vnímania javov a dejov vo vnútri každej bytosti, je systém ukrytý pod povrchom života. Človek je bytosť zložená zo spleti atómov, buniek, chemických prvkov, ktoré sú podriadené fyzikálnym zákonom. V jadre našich buniek sa nachádza DNA – deoxyribonukleová kyselina. Nesie všetky chemické inštrukcie, ktoré bunkám hovoria ako majú fungovať, napríklad ako vyrábať proteíny. Spájanie molekúl sa deje na základe kvantovej fyziky, ktorá vytvára systém dejov uskutočnenia v hmote. Ide o  jednoduchý spôsob kmitania superstrún. Vlákna sú poprepájané v celom vesmíre, čím vzniká presun hmoty a karmy, čo je vlastne súbor usporiadaného kmitania molekúl. Tieto reakcie sa stávajú viditeľnou súčasťou skutočného bytia a nie povrchovým vnímaním obrazov. Schopnosti vnemov sú veľkého rozsahu. Nový človek, teda prebudený zo spleti nezrozumiteľných materiálnych obrazov, prichádza do holej ničoty a prázdnoty navôkol. Hľadá nový systém hodnôt a súvislostí spájaných do vyšších celkov. Náš vesmír má ďalších šesť alebo sedem priestorových dimenzií, ktoré už skúma vedecká teória strún. Uspokojenie prirodzenej túžby duše po krásne a zušľachťovaní, nás samotných vedie k úprimnej spokojnosti. Spojením podvedomia a štruktúry vzniká systém podvedomej štruktúry.

Čo je to štruktúra a sieť?     

Začnem mikro – makro kozmom a ich vzájomnou spojitosťou. Zrod planéty, veľký tresk, niekto alebo niečo sa rozhodlo, že vznikne hmota, aby si zahralo akúsi hru na kolobeh života. Boh alebo matematická rovnica, ktorá jednoducho existuje. Postupne sa prenesie do iného priestoru, medzi individuálne entity, ľudí citlivých na tieto informačné kanály. Na počiatku sveta bol jeden celok. Dôkazom sú fotóny, ktoré tu zostali ako pozostatok horúcej vývojovej fázy vesmíru a vznikali počas vzájomného ničenia častíc. Taktiež sa nazývajú malými čiastkami, kvantami, prvkami elektromagnetického žiarenia. Tieto častice mali takmer nulovú pokojovú hmotnosť, takže sa pohybovali veľmi rýchlo napr. 300 000 km/s. Všetky fotóny sa síce pohybujú rovnako rýchlo, ale ich energia vzrastá so strácajúcou sa dĺžkou vlny. Vesmír vypĺňala  zmes častíc a antičastíc, fotónov gigantických energií. Postupne sa striedali nové skupiny ľahších častíc. Keby sa zachovala pôvodná symetria častíc a antičastíc, v dnešnej epoche by nebolo nič, častice a antičastice by sa úplne vyrušili a zostali by iba fotóny chladného žiarenia a reliktné neutrína. Avšak došlo k asymetrii s prevahou častíc nad antičasticami a tento zanedbateľný prebytok sa stal zárodkom nášho látkového vesmíru. Ako sa vesmír rozpínal postupne chladol a redol. Z existujúcich samostatných protónov a elektrónov sa začali tvoriť vo veľkom atómy vodíka. Vesmír prešiel veľkou expanziou a vznikla temná hmota, ktorá ani nesvieti, ani nepohlcuje svetlo, ale existuje ako medzihviezdna látka. Jej rozmery ďaleko prevyšujú obrys galaxie. Je pravdepodobne tvorená z neutrín, s nenulovou pokojovou hmotnosťou z počiatku vesmíru, ale aj z ďalších neobjavených prvkov. Ich dôležitou vlastnosťou je, že prechádzajú bežnou hmotou. Je to akési lepidlo, ktoré stmelilo vesmír do jeho dnešnej podoby. Táto hmota v sebe obsahuje neviditeľnú spleť zákonitostí, poznania starších civilizácií, čo odhaľuje umenie a veda. Kozmické žiarenie nie je elektromagnetické ako napríklad svetlo, ale ide o prúd častíc. Primárne kozmické žiarenie je tvorené prevažne protónmi jadra atómu vodíku /H/. Len čo sa takáto častica dostane do kontaktu s atómom kyslíka /O/, tvoria sa nové elementárne častice. Fungujú tak princípy harmonického vyvažovania rovnováhy a neustáleho pohybu. Jemnou nerovnováhou protikladov nastáva pohyb. Základný stavebný prvok na Zemi je uhlík /C/, bez ktorého by nevznikli nové zlúčeniny a prvky. Stavebná konštrukcia uhlíka je obsiahnutá skoro v každom prvku, pretože umožňuje ich vzájomné viazanie do nových prvkov. Základným stavebným prvkom ľudského tela je kyslík a jeho zlúčeniny, 63 % hmotnosti tela je viazaná s H2O. Nasleduje ďalších päť základných prvkov:

Uhlík 20 %, vodík 10 %, dusík, vápnik, fosfor, čo je spolu 99 % hmotnosti tela. Draslík, síra, chlór, sodík, železo a horčík predstavujú 0.7 %. Zvyšok sú stopové prvky (arzén, bróm, kobalt, lítium, nikel, selén, tálium, volfrám a atď.

Všetky tieto spomínané zákonitosti potom na seba nadväzujú a vytvárajú našu podvedomú štruktúru vnímania.

Človek ako svetelná bytosť má svoje vyžarovanie v závislosti od zdravotného stavu a štruktúry osobnosti rozvinutej v jednotlivých úrovniach. Vyžarovanie čakier potom dáva informáciu do elektromagnetického obalu aury. Naša aura má určitú frekvenciu, ktorá sa pohybuje a neustále sa mení v závislosti od činnosti, ktorú vykonávame. Ale máme aj svoje špeciálne nastavenie, našu vlastnú farbu vyžarovania. Ak naše nastavenie, ktoré nám bolo dané, a okolnosti, v ktorých sme sa ocitli s nami nekorešpondujú, cítime sa obyčajne v negatívnych polohách ako napätie, podráždenosť, nervozita, úzkosť, stres atď.

Ing.arch. Jarmila Dobríková

Zdravé svetlo a jeho vplyv na človeka.

Experiment Isaaca Newtona so svetlom.
Experiment Isaaca Newtona so svetlom.

Zdravé svetlo a jeho vplyv na človeka.

Ing. arch. Jarmila Dobríková, Fakulta architektúry STU, www.fsff.sk

Ing. Zlatko Balaš, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, www.svetelnytechnik.sk

Osvetlenie interiéru je veľmi dôležitým prvkom a často zanedbávaným v návrhoch osvetlenia interiérov. Pre dosiahnutie maximálnej pohody človeka v zariaďovaní interiéru nesmie chýbať zdravé osvetlenie. Zdravím osvetlením chápeme celospektrálne svetlo podobné slnečnému svetlu. Celospektrálnym osvetlením dokážeme prispievať k znižovaniu stresu, k zlepšeniu podmienok bývania, zlepšeniu sústredenia, zlepšeniu fyzickej kondícií, zníženiu hyperaktivity detí a potlačeniu depresií. Prečo na nás pôsobí celospektrálne osvetlenie pozitívne? Pretože sme energetické bytosti. Pretože  podvedomé reakcie nášho tela sú dôkazom existencie energetického biopoľa. Ľudský nervový systém môžeme povedať je ako elektrická polovodičová sústava prostredníctvom ktorej mozog ovláda všetky životné funkcie a to na úrovni podvedomia.

Keďže sme energetické bytosti a sme pod neustálym interagovaním s okolím je potrebné vytvárať si prostredie a situácie, čo najviac  bez stresu. Terapeutické využitie svetla je známe už tisíc rokov v kultúrach Egypta, Grécka a Ríma. V modernej vedeckej literatúre sa spomínajú už v roku 1796 dôsledky nedostatku svetla tzv. svetelná deprivácia. Človek s stáva bledým, apatickým, bez energie.  

Svetlo je viditeľné žiarenie resp. žiarivá energia šíriaca sa v podobe elektromagnetických vln, ktorých vlnová dlžka je v rozmedzí od 380 nm do 780 nm. Okrem toho, že svetlo podmienuje naše videnie (zrakový vnem) je dôležitým faktorom vonkajšieho prostredia organizmu, ktorý má velký vplyv na priebeh vegetatívnych funkcií organizmu. Úcinok denného svetla na organizmus závisí od jeho intenzity, od spektrálneho zloženia, od dlžky pôsobenia (trvanie expozície, dlžky dna a pod.), ale aj od polarizácie.

V dnešnej dobe existuje ešte veľa ľudí, ktorí odsudzujú fakt, že ľudský zrak neplní iba funkciu videnia, ale priamo ovplyvňuje aj mozog. Svetlo, ktoré zrakom vnímame dokonca dokáže z určitej časti ovládať fyziologické procesy v mozgu i celom tele. Žiaľ, väčšia časť ľudí či už svojim alebo iným zapríčinením sa odlučuje od denného svetla a pretrváva na miestach s minimálnym alebo žiadnym denným osvetlením. Z tohto dôvodu môžeme povedať, že spôsob akým si v týchto miestach svietime zásadne vplýva na naše zdravie. Z lekárskych štúdií vieme, že svetlo má vplyv na tri časti mozgu. Prvá časť sa nazýva hypotalamus a jeho funkciou je napríklad riadenie autonómnej nervovej sústavy, rovnováhy energie, hospodárenie s tekutinami, krvného obehu regulácie teploty a dýchania. Druhá časť je hypofýza, ktorá dostáva informácie z hypotalamu a stará sa o všetky hormonálne procesy v tele. Poslednou časťou je epifýza. Tá ma na starosti procesy, ako sú spánok, rozmnožovanie, rast, imunitu a motoriku. Svetelné zdroje, ktoré sú bežne dostupné sa od denného osvetlenia líšia intenzitou ale aj spektrálnym zložením. V minulosti žiarovky, ako bežne dostupné svetelné zdroje, poskytovali svetlo s prevažnou väčšinou žltého a červeného spektra. Tieto farby majú stimulačný vplyv napríklad na zvýšenie krvného tlaku, zväčšenie agresivity, rýchlejšieho starnutia buniek a poškodzovania zraku. Na druhú stranu, zdravé svetlo, ktoré má celospektrálne zastúpenie a najviac sa približuje slnečnému svetlu, má priaznivé účinky na náš organizmus.

Z doterajších štúdií a poznatkov z praxe je dokázané, že používanie zdravého osvetlenia má za následok zlepšenie sústredenia, zvýšenie výkonnosti, rast produktivity a najmä zníženie rizika úrazovosti na pracovných miestach. Nemecký lekár Fritz Holowitz pri svojom skúmaní zistil, že zdravé svetlo znižuje produkciu stresových hormónov ACTH a kortizolu v tele. Kortizol sa zaraďuje medzi steroidné hormóny. Ide o stresový hormón, ktorý sa uvoľňuje v tele na ustálenie organizmu po stresovej reakcii, či už psychickej alebo fyzickej. Vylučovanie kortizolu prebieha v kôre nadladvín. V kľudovom stave sa uvoľňuje cirkadiánnym rytmom riadeným hypotalamom. Jeho hlavnou úlohou je pri stresovej záťaži pripraviť telu dostatočné množstvo dostupných zdrojov energie a to zvýšením hladiny glukózy v krvi. Tieto deje sú nevyhnutné pre organizmus ale iba do určitej miery. Nepriaznivým javom je, ak vylučovanie kortizolu nastáva napríklad civilizačným stresom. Môže to byť opakované, prípadne aj nepretržité vylučovanie. V takomto prípade je vylučovanie nepriaznivé pre organizmus.

Ďalším dôležitým hormónom výrazne ovplyvňovaným denným svetlom je melatonín. Melatonín plní funkciu tlmenia činnosti nervovej sústavy. Tvorí sa v noci a reakcia na denné svetlo toto tvorenie ukončuje. V prípade zimného obdobia, kedy denné osvetlenie je v kratších časových intervaloch so zníženou intenzitou, telo vďaka nedostatku svetla nevie produkovanie melatonínu zastaviť čo je hlavnou príčinou vzniku zimných depresií (SAD). Účinné riešenie tohto problému je v dnešnej dobe praktizované svetelnou terapiou a to v dennom pôsobení celospektrálneho svetla s intenzitou približne 10 000 lx. Taktiež pozitívne vplyvy majú aj stropné a stolné svietidlá s celospektrálnymi svetelnými zdrojmi.

Literatúra:

[1]   Ing. A. Rusnák: „Analýza merania a hodnotenia kolorimetrie oblohových typov”, Slovenská technická univerzita v Bratislave, FEI STU Bratislava

[2]   Ing. A. Fuksa: “Světlo a biologické hodiny”, časopis Světlo 2010/6

[3]   STN EN 12464-1:2004 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest, Časť 1: Vnútorné pracovné miesta

[4]   Vyhláška MZ SR č. 542/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na osvetlenie pri práci.

[5]   HAN, S.; BOYCE, P.: „Illuminance, CCT, decor and the Kruithof curve“. Zborník 25. Zasadnutie CIE San Diego 2003, S. D3-178ff.

[6]   KRUITHOF, A.A.: „Tabular luminescence lamps for general illumination“. Philips Technical Review, 1941, 6(65).

[7]   POLLE, D.; PICKELEIN, A.: „Beleuchtungsniveau und Lichtfarbe“. Zborník LUX Europa Berlin 2005, S. 379-381.

[8]   J. Liberman, O.D., Ph.Dr: “Světlo – Lék budoucnosti”, ISBN 80-239-6719-3

[9]  Prof. RNDr. M. Zeman, DrSc: “Čo sú a načo sú nám biologické hodiny“, Prednáška, Univerzita Komenského v Bratslave, Prirodovedecká fakulta.

[10] R. Drahoš, M. Drahoš: „Zdravotné aspekty denného osvetlenia pri práci“, D2R engineering, s.r.o, Technická univerzita v Košiciach, Strojnická fakulta, Katedra enviromentalistiky a riadenia procesov, Košice.

[11] Webová stránka: http://meditacia.sk/

[12] Webová stránka: http://helar.wordpress.com/

[13] Webová stránka: http://marygothicangel.wordpress.com/cakry-a-energia/

[14]  VALUCH, J.M. :  „Biolektřina, mozek a počítače.“, časopis Chip ,9/ 1997

[15] FOCUS, Londýn : „Z čeho jsme?“ časopis 100+1 zahraniční zajímavost 23/2001

[16] SHARAMON, SHALILA a BAGINSKI ,BODOJ J. :  „Základná kniha o čakrách. , Vydavateľstvo Pragma.

[17] KREJČIŘIK, ALEXANDR :  „Ľudské telo encyklopédia“,  Vydavateľstvo Agentúra cesty.

[18] PURYEAR, HERBERT B. : “ Edgar Cayce hovoří „, ISBN 80-85876-37-2

[19] LUSCHER, MAX :  „Čtyřbarevný člověk“, ISBN 80-237-3491-1

[20] RICHTER, J. : „Léčení barvami“ , ISBN 80-88809-08-8

[21] PATOČKA, JAN : „Péče o duši l ! “ , Vydavateľstvo Oikoymenh

[22] Mudr. PALOUČEK , JAN : „Poselství barev“, ISBN 978-80-87176-03-0

Farby v interiéri

AKO VÁS OVPLYŇUJÚ FARBY V INTERIÉRI?

Farby dokážu vplývať na našu psychiku, náladu, energiu a sústredenie. Dokážu vás upokojiť, zharmonizovať, ale aj znervózniť a rozladiť. Preto je dôležité poznať ich tajný vplyv.

BIELA:
Biela v interiéri pôsobí sterilne, ale ukľudňujúco bez rozptyľovania. Môže viesť k chladnej strohosti. Priestor otvára, čistý list papiera nová kapitola života. Symbolizuje čistotu, nehu, nevinnosť. Biela odráža akékoľvek vlnenia, a preto ochraňuje pred stratou energie.

ŽLTÁ:
Žltý odtieň dodáva slnečnú žiaru do smutných tmavých priestorov. Prežiari interiér a dodáva jas. Pôsobí povzbudivo na nervy. Dodáva pocit nezaťaženého a slobodného vývoja, uvoľnenia, chuti do života a ochote sa stále niečo učiť. Oslobodzuje pred strachom dáva radosť. Vhodná do vyjednávacích miestností a obchodov. Priestor otvára. Je farbou ducha jedinečnej osobnosti každého človeka. Prenikavá sila osobnosti slnkom v nás.

ORANŽOVÁ:
Nie je už taká priama a oslnivá je utlmená červenou. Jasné smerovanie a prejav osobnosti je uzemnené viac komunikujúce so zemou a predkami. Uvedomenie si kolobehu života a stálosti bytia, prítomnosti. Istota ,ktorá plynie z koreňov dáva kľud žltej a necháva voľne plynúť život. Veľmi dobre pôsobí na komunikáciu medzi ľuďmi. Podporuje chuť do jedla. Zútulňuje priestor zmenšuje je vhodná do obývačiek a denných izieb. Má schopnosť dominovať priestoru a preto opatrne, aby nepôsobila agresívne.

ČERVENÁ:
Farba pulzujúcej energie na niekoho pôsobí ukľudňujúco a na niekoho povzbudzujúco v závislosti od doby a nastavenia každej individuality. Červená farba je najbližšie k zemi, primiešaním čiernej dostaneme hnedú farbu koreňov ako symbol predkov. Najhutnejšia sila pretože jej amplitúda je najväčšia s najvyššou schopnosťou aktivizovať. Sila nového života a súčasne divoká energia ničenia, je to aj energia vášne a pudového prežitia. Ako svetlo ukľudňuje.

www.woodpeckerflooring.co.uk

FIALOVÁ:
Fialová farba vzniká premiešaním červenej a modrej. Aktívnej a pasívnej ,čo trochu vytvára napätie. Čím viac červenej tým viac aktívna a naopak. Vysoko frekvenčná farba zeme – veľký život a modrý oceán priestoru osobnej sily. Farba mystiky, podvedomia a tajuplnosti. Múdrosť predkov sa spája s poslaním. Čím tmavšia tým duchovnejšia a serióznejšie pôsobí. Dodáva interiéru hĺbku, je farbou inšpirácie a pomáha pri koncentrácii.

MODRÁ:
Ukludňuje, ochladzuje a otvára priestor do diaľav, tak ako nebo alebo more. Prináša stíšenie ponorenie sa do svojho vnútra. Osobný rozhovor so svojím vnútorným radcom. Modrá symbolizuje dôstojný kľud, samostatnosť, plnenie si povinností a má sklon ku konzervativizmu, prísnosti a tradičnosti. Farba intelektu, mieru a rozjímania. Ako svetlo aktivizuje a vyvoláva nekľud.

ZELENÁ:
Vzniká premiešaním modrej a žltej, sily osobnosti a poslania vyšších aspektov a veci sa začnú akoby samé usporadúvať. Tak ako zelené stromy rastú do výšky a postupne získavame nadhľad a osobný rast. K rastu je potrebný kyslík a slnečná energia. Je to farba prírody, obrody, nádeje a rovnováhy. Nový život sila prírody na obrodenie, čím viac žltej tým je aktívnejšia. Tak ako jarná tráva alebo čerstvé jarné listy .

HNEDÁ:
Farba zeme a koreňov. Vzniká primiešaním čiernej do červenej. Je vážna solídna, znamená stabilitu zaistenie pokoja a tiež eleganciu a dôležitosť. V pastelových tónoch preteplí priestor a opticky ho zväčší. Hnedá je nenápadná a decentná farba, preto je dobré ju kombinovať s inými farbami. Výborne sa hodí svojím prírodným charakterom, ktorý nesie stopu dreva a koreňov k rustikálnemu pohodlnému a útulnému rázu.

www.shutterstock.com

ČIERNA:
Priestor zmenšuje pôsobí ukludnujúco až depresívne, tajuplne, elegantne až vznešene. Taktiež je to farba vzdoru a protestu. Podobne ako hnedá vstrebáva energiu a tým utišuje nepokoj a vnútorné konflikty. Používanie s mierou na malých plochách. Neosobná, formálna vhodná do obchodov a kancelárií. Nie je vhodná na veľké plochy na niekoho môže pôsobiť v negatívnych polohách a stresovo.