Zdravé svetlo a jeho vplyv na človeka.

Experiment Isaaca Newtona so svetlom.
Experiment Isaaca Newtona so svetlom.

Zdravé svetlo a jeho vplyv na človeka.

Ing. arch. Jarmila Dobríková, Fakulta architektúry STU, www.fsff.sk

Ing. Zlatko Balaš, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, www.svetelnytechnik.sk

Osvetlenie interiéru je veľmi dôležitým prvkom a často zanedbávaným v návrhoch osvetlenia interiérov. Pre dosiahnutie maximálnej pohody človeka v zariaďovaní interiéru nesmie chýbať zdravé osvetlenie. Zdravím osvetlením chápeme celospektrálne svetlo podobné slnečnému svetlu. Celospektrálnym osvetlením dokážeme prispievať k znižovaniu stresu, k zlepšeniu podmienok bývania, zlepšeniu sústredenia, zlepšeniu fyzickej kondícií, zníženiu hyperaktivity detí a potlačeniu depresií. Prečo na nás pôsobí celospektrálne osvetlenie pozitívne? Pretože sme energetické bytosti. Pretože  podvedomé reakcie nášho tela sú dôkazom existencie energetického biopoľa. Ľudský nervový systém môžeme povedať je ako elektrická polovodičová sústava prostredníctvom ktorej mozog ovláda všetky životné funkcie a to na úrovni podvedomia.

Keďže sme energetické bytosti a sme pod neustálym interagovaním s okolím je potrebné vytvárať si prostredie a situácie, čo najviac  bez stresu. Terapeutické využitie svetla je známe už tisíc rokov v kultúrach Egypta, Grécka a Ríma. V modernej vedeckej literatúre sa spomínajú už v roku 1796 dôsledky nedostatku svetla tzv. svetelná deprivácia. Človek s stáva bledým, apatickým, bez energie.  

Svetlo je viditeľné žiarenie resp. žiarivá energia šíriaca sa v podobe elektromagnetických vln, ktorých vlnová dlžka je v rozmedzí od 380 nm do 780 nm. Okrem toho, že svetlo podmienuje naše videnie (zrakový vnem) je dôležitým faktorom vonkajšieho prostredia organizmu, ktorý má velký vplyv na priebeh vegetatívnych funkcií organizmu. Úcinok denného svetla na organizmus závisí od jeho intenzity, od spektrálneho zloženia, od dlžky pôsobenia (trvanie expozície, dlžky dna a pod.), ale aj od polarizácie.

V dnešnej dobe existuje ešte veľa ľudí, ktorí odsudzujú fakt, že ľudský zrak neplní iba funkciu videnia, ale priamo ovplyvňuje aj mozog. Svetlo, ktoré zrakom vnímame dokonca dokáže z určitej časti ovládať fyziologické procesy v mozgu i celom tele. Žiaľ, väčšia časť ľudí či už svojim alebo iným zapríčinením sa odlučuje od denného svetla a pretrváva na miestach s minimálnym alebo žiadnym denným osvetlením. Z tohto dôvodu môžeme povedať, že spôsob akým si v týchto miestach svietime zásadne vplýva na naše zdravie. Z lekárskych štúdií vieme, že svetlo má vplyv na tri časti mozgu. Prvá časť sa nazýva hypotalamus a jeho funkciou je napríklad riadenie autonómnej nervovej sústavy, rovnováhy energie, hospodárenie s tekutinami, krvného obehu regulácie teploty a dýchania. Druhá časť je hypofýza, ktorá dostáva informácie z hypotalamu a stará sa o všetky hormonálne procesy v tele. Poslednou časťou je epifýza. Tá ma na starosti procesy, ako sú spánok, rozmnožovanie, rast, imunitu a motoriku. Svetelné zdroje, ktoré sú bežne dostupné sa od denného osvetlenia líšia intenzitou ale aj spektrálnym zložením. V minulosti žiarovky, ako bežne dostupné svetelné zdroje, poskytovali svetlo s prevažnou väčšinou žltého a červeného spektra. Tieto farby majú stimulačný vplyv napríklad na zvýšenie krvného tlaku, zväčšenie agresivity, rýchlejšieho starnutia buniek a poškodzovania zraku. Na druhú stranu, zdravé svetlo, ktoré má celospektrálne zastúpenie a najviac sa približuje slnečnému svetlu, má priaznivé účinky na náš organizmus.

Z doterajších štúdií a poznatkov z praxe je dokázané, že používanie zdravého osvetlenia má za následok zlepšenie sústredenia, zvýšenie výkonnosti, rast produktivity a najmä zníženie rizika úrazovosti na pracovných miestach. Nemecký lekár Fritz Holowitz pri svojom skúmaní zistil, že zdravé svetlo znižuje produkciu stresových hormónov ACTH a kortizolu v tele. Kortizol sa zaraďuje medzi steroidné hormóny. Ide o stresový hormón, ktorý sa uvoľňuje v tele na ustálenie organizmu po stresovej reakcii, či už psychickej alebo fyzickej. Vylučovanie kortizolu prebieha v kôre nadladvín. V kľudovom stave sa uvoľňuje cirkadiánnym rytmom riadeným hypotalamom. Jeho hlavnou úlohou je pri stresovej záťaži pripraviť telu dostatočné množstvo dostupných zdrojov energie a to zvýšením hladiny glukózy v krvi. Tieto deje sú nevyhnutné pre organizmus ale iba do určitej miery. Nepriaznivým javom je, ak vylučovanie kortizolu nastáva napríklad civilizačným stresom. Môže to byť opakované, prípadne aj nepretržité vylučovanie. V takomto prípade je vylučovanie nepriaznivé pre organizmus.

Ďalším dôležitým hormónom výrazne ovplyvňovaným denným svetlom je melatonín. Melatonín plní funkciu tlmenia činnosti nervovej sústavy. Tvorí sa v noci a reakcia na denné svetlo toto tvorenie ukončuje. V prípade zimného obdobia, kedy denné osvetlenie je v kratších časových intervaloch so zníženou intenzitou, telo vďaka nedostatku svetla nevie produkovanie melatonínu zastaviť čo je hlavnou príčinou vzniku zimných depresií (SAD). Účinné riešenie tohto problému je v dnešnej dobe praktizované svetelnou terapiou a to v dennom pôsobení celospektrálneho svetla s intenzitou približne 10 000 lx. Taktiež pozitívne vplyvy majú aj stropné a stolné svietidlá s celospektrálnymi svetelnými zdrojmi.

Literatúra:

[1]   Ing. A. Rusnák: „Analýza merania a hodnotenia kolorimetrie oblohových typov”, Slovenská technická univerzita v Bratislave, FEI STU Bratislava

[2]   Ing. A. Fuksa: “Světlo a biologické hodiny”, časopis Světlo 2010/6

[3]   STN EN 12464-1:2004 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest, Časť 1: Vnútorné pracovné miesta

[4]   Vyhláška MZ SR č. 542/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na osvetlenie pri práci.

[5]   HAN, S.; BOYCE, P.: „Illuminance, CCT, decor and the Kruithof curve“. Zborník 25. Zasadnutie CIE San Diego 2003, S. D3-178ff.

[6]   KRUITHOF, A.A.: „Tabular luminescence lamps for general illumination“. Philips Technical Review, 1941, 6(65).

[7]   POLLE, D.; PICKELEIN, A.: „Beleuchtungsniveau und Lichtfarbe“. Zborník LUX Europa Berlin 2005, S. 379-381.

[8]   J. Liberman, O.D., Ph.Dr: “Světlo – Lék budoucnosti”, ISBN 80-239-6719-3

[9]  Prof. RNDr. M. Zeman, DrSc: “Čo sú a načo sú nám biologické hodiny“, Prednáška, Univerzita Komenského v Bratslave, Prirodovedecká fakulta.

[10] R. Drahoš, M. Drahoš: „Zdravotné aspekty denného osvetlenia pri práci“, D2R engineering, s.r.o, Technická univerzita v Košiciach, Strojnická fakulta, Katedra enviromentalistiky a riadenia procesov, Košice.

[11] Webová stránka: http://meditacia.sk/

[12] Webová stránka: http://helar.wordpress.com/

[13] Webová stránka: http://marygothicangel.wordpress.com/cakry-a-energia/

[14]  VALUCH, J.M. :  „Biolektřina, mozek a počítače.“, časopis Chip ,9/ 1997

[15] FOCUS, Londýn : „Z čeho jsme?“ časopis 100+1 zahraniční zajímavost 23/2001

[16] SHARAMON, SHALILA a BAGINSKI ,BODOJ J. :  „Základná kniha o čakrách. , Vydavateľstvo Pragma.

[17] KREJČIŘIK, ALEXANDR :  „Ľudské telo encyklopédia“,  Vydavateľstvo Agentúra cesty.

[18] PURYEAR, HERBERT B. : “ Edgar Cayce hovoří „, ISBN 80-85876-37-2

[19] LUSCHER, MAX :  „Čtyřbarevný člověk“, ISBN 80-237-3491-1

[20] RICHTER, J. : „Léčení barvami“ , ISBN 80-88809-08-8

[21] PATOČKA, JAN : „Péče o duši l ! “ , Vydavateľstvo Oikoymenh

[22] Mudr. PALOUČEK , JAN : „Poselství barev“, ISBN 978-80-87176-03-0

Liečenie svetlom a farbou /1

O FARBE /

Liečenie

svetlom

a farbou /1

VEDELI STE, ŽE SVETLO A JEHO FAREBNÉ SPEKTRUM, MÁJÚ BLAHODARNÉ ÚČINKY NA ČLOVEKA?

Teóriu, že farby ovplyvňujú náš život vyslovil už Goethe v roku 1840 a dokonca aj Grécky filozof Pytagoras používal terapiu farbou. Svetlo, ktoré prijímame očami, postupuje ďalej do centrálnejších častí mozgu, do hypotalamu, hypofýzy a šišinky. Tieto centrá mozgu sú citlivé na svetlo. Ich stimuláciou ovplyvňujeme fyzické, psychické a emočné stavy v tej miere, ktorá je závislá na individuálnej interpretácii a histórii každého jedinca. Otázkou preferovania niektorých farieb sa zaoberal dr. Max Lucher. Zistil, že ak dáva človek prednosť určitej farbe, má to jedinečný význam, ktorý je odrazom stavu mysli alebo stavom vyváženosti žliaz, prípadne oboje.

S rozvojom dokonalejších diagnostických techník zisťujú veda a medicína, že určité oblasti mozgu nie sú na svetlo iba citlivé, ale že reagujú odlišným spôsobom na jeho rôzne vlnové dĺžky – farbu. Je pravdepodobné, že rôzne farby reagujú rôzne s endokrinným systémom a stimulujú alebo blokujú produkciu hormónov. Vedci zistili, že svetlo a farby môžu hrať úlohu v tom ako efektívne budú enzýmy regulovať biologickú aktivitu v tele. Farby vedia ovplyvniť rýchlosť enzymatických reakcií aktivovať alebo naopak deaktivovať určité enzýmy a ovplyvniť tak prienik substancií membránou bunky. Všetky tieto zistenia dávajú svetlo do pozície veľmi významného regulátoru mnohých biologických funkcií vnútri tela. Ľudské telo prijíma živiny priamo stimuláciou slnečnými lúčmi a nepriamo prijímaním potravy a tekutín, ktoré boli posilnené energiou zo slnečného svetla. Táto energia pôsobí na naše fyziologické aktivity a ovplyvnenie nálady, ale v poslednej dobe sa ukazuje, že pôsobí na telo podobne ako fyzické cvičenie a preto je výsledkom aj zlepšenie fyzickej kondície.

V našom tele neustále prebiehajú chemické reakcie. V našich bunkách prebieha oxidácia, pretože kyslík, ktorý dýchame sa zlučuje s uhlíkom z prijímanej potravy. Tak vzniká energia, ktorú potrebujeme, aby sme nasýtili energiou naše telo. Napríklad Šišinka mozgová pôsobí v tele ako merač svetla, informácie prijíma cez oči pomocou hypotalamu a ten vysiela pomocou hormónov správy do celého tela. Má účinok na rast, telesnú teplotu, tlak krvi, motorická činnosť, reprodukčná funkcia, spánok, nálada, imunitný systém, dĺžka života, atď. Pri trávení pomáhajú chemické enzýmy rozkladať potravu tak, aby ju telo mohlo vstrebať. Naše žľazy produkujú hormóny, ktoré sú chemickými poslami a pomáhajú riadiť procesy v tele. Hypofýza (podmozgová žľaza) je hlavným centrom hormónov v tele. Hormóny, ktoré sa tu produkujú sú schopné riadiť ostatné žľazy, ktoré tiež produkujú hormóny. Tieto významné žľazy sú v blízkosti energetických centier človeka tzv. čakier.

 

Použitá literatúra:

J. Liberman, O.D., Ph.Dr: “Světlo – Lék budoucnosti”.

SHARAMON, SHALILA a BAGINSKI, BODOJ J.:  „Základná kniha o čakrách“.

PURYEAR, HERBERT B.: „Edgar Cayce hovoří“.

LUSCHER, MAX:  „Čtyřbarevný člověk“.

RICHTER, J.: „Léčení barvami“.

PATOČKA, JAN: „Péče o duši l !“.

Mudr. PALOUČEK, JAN: „Poselství barev“.

FSFF / Future Sound For Furniture